empty
 
 

100% Bonus on each deposit

InstaForex gives you a unique opportunity to get the 100% bonus on first deposit. You just need to open and top up a live trading account and fill in the application form. Bonus funds are not available for withdrawal and are credited to deposit up to $2000 but you can withdraw all the profit from these funds without any restrictions.

Nhận tiền thưởng

InstaForex mang đến cho bạn cơ hội duy nhất để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền lần đầu tiên. Bạn chỉ cần mở và nạp tiền vào một tài khoản giao dịch trực tiếp và điền vào đơn đăng ký. Các khoản tiền thưởng không được rút nhưng được ghi có để gửi đến $ 2000 và bạn có thể rút tất cả lợi nhuận từ các khoản tiền này mà không có bất kỳ hạn chế nào.

More

* Valid for first-time participants only. If you are the owner of a bonus account with InstaForex,
you should proceed to Step II.

Trading account replenishment

To get the Welcome Bonus, you should activate your trading account through replenishing it with any amount in any convenient way.

More

Tiền thưởng thỏa thuận 100%

Chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận

More

Receiving a bonus to a trading account

The 100% Welcome Bonus will be credited to your trading account automatically.

More

Tiền thưởng 55%

Nhận tiền thưởng

InstaForex mang đến cho bạn cơ hội duy nhất để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền lần đầu tiên. Bạn chỉ cần mở và nạp tiền vào một tài khoản giao dịch trực tiếp và điền vào đơn đăng ký. Các khoản tiền thưởng không được rút nhưng được ghi có để gửi đến $ 2000 và bạn có thể rút tất cả lợi nhuận từ các khoản tiền này mà không có bất kỳ hạn chế nào.

More

* Valid for first-time participants only. If you are the owner of a bonus account with InstaForex,
you should proceed to Step II.

Trading account replenishment

To get the Welcome Bonus, you should activate your trading account through replenishing it with any amount in any convenient way.

More

Tiền thưởng thỏa thuận 100%

Chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận

More

Receiving a bonus to a trading account

Chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận

More

Tiền thưởng 55%

100% Bonus Agreement

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.